—— අමතන්න --

අපි ඔබ වෙනුවෙන් සැමවිටම සිටිමු!
ඔබට යෝජනා, පැමිණිලි, අවශ්‍යතා තිබේ නම්.
නිවැරදි පණිවිඩ හරහා ඔබට අපට පැවසිය හැකිය, අපි ඔබව සම්බන්ධ කර ගන්නා පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

සම්බන්ධතා පුද්ගලයා: ජේම්ස් ෂැං
පරීක්ෂණයක්

අපගේ නිෂ්පාදන පිළිබඳව ඔබට කිසියම් යෝජනාවක් හෝ මතයක් තිබේ නම්, කරුණාකර පණිවිඩයක් තබන්න, එවිට අපි ඔබේ ප්‍රශ්නවලට වහාම පිළිතුරු දෙන්නෙමු. ඔබගේ සහයෝගයට ස්තුතියි.

අපි කොහෙද?